you could try here sunporno.com orgies sex with sexy german babe.

Fördelar

STOR ENERGIBESPARNING PÅ GRUND AV 90±5% TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Tidigare har företag med olika typer av återvinningstekniker hävdat en effektivitet på sina utrustningar på…

Tidigare har företag med olika typer av återvinningstekniker hävdat en effektivitet på sina utrustningar på upp till 90%. Detta har åstadkommits med exempelvis obalanserade flöden på in/ut-luft, värmetillskott från fläktmotorer eller höga luftfuktigheter. Allt för att höja totalvärdet av utrustningens “verkningsgrad”, men med den uppenbara risken för överaskade och besvikna kunder när löftena inte infrias.

Sedan 2012 har branschorganisation Svensk Ventilation verkat för en standard för hur företag i branschen ska beräkna och redovisa sin utrustnings effektivitet.

“När verkningsgrad för värmeväxlare redovisas ska alltid torr verkningsgrad enligt SS‐EN 308:1997 anges. Denna verkningsgrad ska redovisas utan hänsyn till värme från fläktar. Detta krav hindrar ej att verkningsgraden också redovisas för andra temperatur- och fukttillstånd.

Tilluftens torra temperaturverkningsgrad

Frånluft: +25 ºC, 27 % relativ fuktighet (daggpunkt +5 ºC)

Uteluft: +5 ºC”

Regenair Scandinavia kan genom att att tillämpa “torr temperaturverkningsgrad” fortfarande stå för sina angivelser av verkningsgraden.

Ett Aggregat från Regenair Scandinavia installerat på Chalmers i Göteborg 1987 kontrollerades efter 18 år (2005) vid balanserat luftflöde. Resultat var fortfarande densamma som när aggregatet var nytt, d.v.s 90 % effektivitet.

Läs rapporten från Calmers här.

Läs mer

FÖRHÖJD VENTILATIONSKOMFORT

Upp till 70% av fukten i frånluften kondenseras i växlaren och återförs med tilluften, vilket…

Upp till 70% av fukten i frånluften kondenseras i växlaren och återförs med tilluften, vilket förhindrar att inomhusluften bir uttorkad under perioder med kall och torr utomhusluft (vinter). Den naturliga återvinningen av fukt minskar risken för alltför torr inomhusluft, utan grogrund för mögel och bakterier.

Damm och andra föroreningar fastnar inte i ackumulatorerna och risken för smutsfickor är minimal tack vare strömlinjeformad design och höga luftflöden. På de renblåsta metallytorna, med temperatur- och fuktväxlingar varje minut, är det omöjligt för mikroorganismer att etablera sig och att växa.

Spjällen styr från- och tilluft växelvis genom be båda ackumulatorkamrarna. Graden av värmeåtervinning regleras automatiskt och inomhustemperaturen bibehålls konstant på önskad nivå. 

Läs mer

INGEN FRYSRISK UTAN VÄRMEBATTERI

De flesta värmeåtervinningstekniker lider av samma grundläggande nackdel. Vid kall väderlek bildas frost och is…

De flesta värmeåtervinningstekniker lider av samma grundläggande nackdel. Vid kall väderlek bildas frost och is vid utblåset och batterierna som drastiskt reducerar effektiviteten. Om sedan en avfrostningscykel inte körs byggs isen på till dess att hela aggregatet nedisas och tappar sin funktion.

Under en normal avfrostningscykel kopplas värmeväxlaren förbi eller försätts i ett läge där den totala effektiviteten är mycket låg, allt för att den bildade isen ska hinna smälta. Det är vanligt att extra värme måste tillföras via separat värmebatteri för att säkerställa att byggnaden inte utsätts för kall luft under avfrostningen. Det innebär alltså att när behovet av återvinning är som störst under kall väderlek, är den totala effektiviteten som lägst och anläggningen behäftad med onödigt höga driftskostnader, för höga investeringskostnader pga. överdimensionering och totalt sett orimligt hög livscykelkostnad.

Med tekniken Kammarväxlare™ från Regenair förhindras isbildning genom en väl balanserad cyklisk drift och aggregatet levererar kontinuerligt väl konditionerad fräsch luft till byggnaden, vanligtvis helt utan yttre tillskott på grund av sin höga värmeåtervinningsgrad. Slutresultatet är en svårslagbart låg total livscykelkostnad.

Vid en tredjepartsinspektion utförd av CIT Energy Management AB på en 17 år gammal installation med aggregat från Regenair Scandinavia, påvisades att effektiviteten (torr temperaturverkningsgrad) fortfarande låg på de 90% som uppmättes när aggregatet var nyinstallerat.

Aggregaten har även genomgått krävande provning och mångåriga tester utan att tappa sin funktion eller isa igen i Winnipeg, Manitoba, Canada där temperaturerna vintertid kan passera -40 °C .

Som ägare till ett aggregat från Regenair Scandinavia kan du lugnt räkna med hög prestanda under många år.

Läs mer

LÅGT FLÄKTEFFEKTBEHOV (SFP-FAKTOR)

Vi följer branschorganisationen Svensk Ventilations rekommendationer och CEN/ ISO förskrifter för framräkning av SFP värdet….

Vi följer branschorganisationen Svensk Ventilations rekommendationer och CEN/ ISO förskrifter för framräkning av SFP värdet.

SFP “specifik fläkteffekt” (mäts enligt SS-EN 13779:2007)

SFP                                                   specifik fläkteffekt [kJ/m3] = [kWs/m3]

Psf                                                    total fläkteffekt för tilluftsfläktar [kW]

Pef                                                   total fläkteffekt för frånluftsfläktar [kW]

qf                                                      totalt luftflöde genom byggnaden, ska vara lika med frånluftsflödet [m3/s]

 

 

Regenair Scandinavia använder bara högkvalitativa och effektiva elmotorer och fläktar för att på så sätt minimera SFP. Låg energiförbrukning och lång livslängd på komponenterna bidrar till våra systems låga livscykelkostnad (LCC).

Läs mer

LÄTT ATT RENGÖRA

Jämfört med andra värmeväxlare, såsom t.ex. roterande växlare och moströmsväxlare arbeta vi med 15-20 ggr…

Jämfört med andra värmeväxlare, såsom t.ex. roterande växlare och moströmsväxlare arbeta vi med 15-20 ggr tjockare aluminium, vilket ger oss en robust och tålig värmeväxlare som kan rengöras med en normal högtryckstvätt och dammsugare.

Med få rörliga delar i aggregaten blir slitage och resulterande underhållskostnad mycket låg. Med cykliskt skiftande flöde där luftströmmen byter riktning varje minut i de rymliga kanalerna blir försmutsningen av aggregaten mycket låg. Lämpligt serviceintervall för ackumulatorpaketen är beroende av omgivande luftmiljö och verksamhet i lokalerna, men är i normala fall omkring vart 6:e år.

Med sitt hanterbara format och låga vikt är varje ackumulatorpaket lätt att ta ur aggregatet för rengöring. Den robusta och rymliga konstruktionen gör att du enkelt damsuger ur damm som kan ha fastnat eller helt enkelt tvättar ackumulatorerna med högtryckstvätt.

Läs mer

BARA 1 % ÅTERLUFT

Våra egenutvecklade och väl beprövade spjäll är konstruerade för minimalt läckluftflöde, minsta möjliga slitage och…

Våra egenutvecklade och väl beprövade spjäll är konstruerade för minimalt läckluftflöde, minsta möjliga slitage och lång livslängd.

Vid fullt avstängt aggregat stänger de inbyggda spjällen alla luftvägar genom aggregatet och alltså även mot uteluften. På så sätt behövs inga externa avstängningsspjäll.

När ingen växling sker är spjällen helt täta mellan till- och frånluft.

Läs mer

MINIMALT SERVICE- OCH UNDERHÅLLSBEHOV

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt. Förbättringarna utförs alltid för att åstadkomma bästa möjliga tekniska lösning…

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt. Förbättringarna utförs alltid för att åstadkomma bästa möjliga tekniska lösning och strävar efter att använda färre och färre rörliga delar. Dagens aggregat från Regenair Scandinavia är fullt utrustade med olika typer av sensorer och ett avancerat styr- och kontrollsystem som varnar i god tid om din utrustning behöver service. Inget krav på ”våtrumsstandard” gällande fläktrum och enkelt utförande utan eftervärme bidrar till ett minimalt behov av service och underhåll.

Läs mer

ENKELT INSTALLATION

Vi projektering bör ventilationsaggregat från Regenair Scandinavia placeras så att ute-och avluftskanalerna blir så korta…

Vi projektering bör ventilationsaggregat från Regenair Scandinavia placeras så att ute-och avluftskanalerna blir så korta som möjliga.

Externa spjäll är inte nödvändiga eftersom att aggregatets interna spjäll stänger samtliga luftvägar vid avstängning.

Till- och frånluftskanaler förlagda i ouppvärmt utrymme skall värmeisoleras väl för att uppnå högsta möjliga värmeåtervinning.

Ute- och avluftkanaler förlagda i ouppvärmt utrymme behöver normalt inte värmeisoleras.

När värmebatteri inte behövs blir hela installationen enklare och samordningen mellan olika entreprenörer underlättas.

För att underlätta transport och installation i trånga och svåråtkomliga utrymmen eller på tak, kan aggregat från Regenair Scandinavia levereras i tre delar. Delarna är fullt utrustade och färdigkopplade så att endast sammankoppling återstår.

Läs mer

LÅG TOTAL ANLÄGGNINGSKOSTNAD

När man eliminerar värmebatterierna reduceras den totala anläggningskostnaden kraftigt genom att inga värmerör dras fram…

När man eliminerar värmebatterierna reduceras den totala anläggningskostnaden kraftigt genom att inga värmerör dras fram till aggregatplats. Detta ger i sin tur möjlighet att utesluta tappvatten och golvbrunn och därmed även eventuell värme för fläktrummet. Den höga verkningsgraden och vår speciella återvinningsteknik gör det alltså möjligt att bygga en mycket enklare anläggning. Om man i känsliga fall trots allt vill ha eftervärme, som man vet sällan kommer att aktiveras, kan det var ett bra alternativ att installera elvärme.

Läs mer

MARKNADENS LÄGSTA LCC (LIFE CYCLE COST)

Att beräkna livscykelkostnad (LCC) för ditt investeringsalternativ är ett effektivt sätt att hitta den investering…

Att beräkna livscykelkostnad (LCC) för ditt investeringsalternativ är ett effektivt sätt att hitta den investering som är mest kostnadseffektiv. Då analyseras alla kostnadsparametrar under produktens hela livscykel, från investering, transporter, installation, drift, underhåll, nedmontage transporter återvinning mm.

Vid en närmare analys av LCC för ett aggregat från Regenair Scandinavia och jämförelse med marknadens andra alternativ blir det tydligt vilka fördelar vår teknologi ger dig som ägare. Med låg investerings- och driftkostnad och ständigt ökande energipriser i världen erhålls oftast en återbetalningstid på under 3 år, medan den förväntade livslängden för våra system överstiger 20 år. Besök gärna Prof. Svennberg Rapport angående Värmeåtervinning ur ventilationsluft som du hittar på vår hemsida under Teknik ”Forskning och media”.

Läs mer

HÖGSTA KVALITET PÅ INGÅENDE KOMPONENTER FÖR ATT KLARA TUFFA MILJÖER

Det är ingen hemlighet att luftbehandlingsaggregat från Regenair Scandinavia fungerar i tuffa miljöer utan avbrott…

Det är ingen hemlighet att luftbehandlingsaggregat från Regenair Scandinavia fungerar i tuffa miljöer utan avbrott eller utan att orsaka problem. Oavsett saltstänkande kustvindar som vid Norges västkust, bitande temperaturer ner till -40 °C som i Canadas inland eller dammig industriluft runt producerande företag runt om i världen kan du alltid lita på att våra aggregat är i drift med bibehållen återvinningsgrad. Tack vare vår helt unika teknik för värmeåtervinning och högkvalitativa komponenter levererar vi ren och väl konditionerad luft till dig år efter år.

Läs mer

MER ÄN 30 ÅRS ERFAHRENHET

Ventilationsprodukterna från Regenair Scandinavia är resultatet av innovationer, patent och ständiga förbättringar som pågått sedan…

Ventilationsprodukterna från Regenair Scandinavia är resultatet av innovationer, patent och ständiga förbättringar som pågått sedan 1970-talet och sedan dess fortsatt att utvecklas och anpassas till marknaden. Med 35 års produktkunnande och branscherfarenhet på över 50 år är vi veteraner på marknaden men fortfarande pionjärer och föregångare inom regenerativ värmeåtervinning och ventilation där återvinningen av värme och kvaliteten på inkommande luft når helt exceptionella nivåer.

Läs mer

BÄSTA KUNDSERVICE FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

Regenair Scandinavia garanterar att din investering inte ger dig ytterligare en ny apparat att underhålla…

Regenair Scandinavia garanterar att din investering inte ger dig ytterligare en ny apparat att underhålla utan istället en kostnadseffektiv och hållbar lösning på ett långsiktigt problem. Vår dörr står alltid öppen för våra kunder och du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss när andan faller på. Har du fortfarande frågor angående våra produkter är du välkommen att besöka någon av våra referensinstallationer.

Eftermarknad och service är för oss lika värdefullt som den första kontakten med dig som kund. Vi garanterar att du är nöjd med din installation och med den support du får från oss på Regenair Scandinavia. Vi lämnar upp till 5 års garanti på varje installation.

Läs mer

ÖPPENHET FÖR KUNDANPASSNINGAR NÄR DET GÄLLER AGGREGATSTORLEK

Våra aggregatserier är utformade att passa olika standardbehov men vi är alltid öppna för att…

Våra aggregatserier är utformade att passa olika standardbehov men vi är alltid öppna för att anpassa storlek och utförande efter dina specifika behov. Varje projekt börjar med dina specifika krav på prestanda och dina utrymmesbegränsningar. Kontakta oss så hjälper vi dig med din ventilationslösning.

Läs mer

BÄSTA MÖJLIGHET TILL ÅTERANVÄNDNING

Jämför man med konventionella luftvärmepaket i aluminium, med sin korta livslängd och begränsade möjlighet till…

Jämför man med konventionella luftvärmepaket i aluminium, med sin korta livslängd och begränsade möjlighet till återanvändning, har aggregaten från Regenair en robust kärna av aluminium som inte deformeras eller korroderar. Den är helt tvättbar och kan återanvändas till 100%.  Om du alltså efter kanske 20 års användning av ett aggregat från Regenair kan du alltså återanvända ditt lamellpaket till 100% och endast investera i nytt hus och fläktar om så behövs. Nödgas du ändå skrota hela aggregatet kan trots allt vara säker på att du haft lägsta möjliga kapital bundet i direkt material bundet under utrustningens livslängd.

Ett aggregat från Regenair ger dig den bästa möjligheten till direkt återanvändning och den lägsta möjliga kostnaden under utrustningens livslängd.

Läs mer


telegu sex devastated teen beauty pussy licked by her friends mom.